LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp Học

Thời Gian Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

EB123 18h00 thứ 3, thứ 6 27/07/2018 15/15 Chi Tiết
EB124 18h00 thứ 3, thứ 6 16/08/2018 15/15 Chi Tiết
EB125 18h00 thứ 2, thứ 5 17/09/2018 15/15 Chi Tiết
EB126 19h30 thứ 2, thứ 5 22/10/2018 6/15 Chi Tiết

Lớp Học

Thời Gian Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

EPI 123  18h30: thứ 2, thứ 5 02/07/2018 15/15 Chi Tiết
EPI 124  19h30: thứ 2, thứ 5 23/08/2018 13/15 Chi Tiết
EPI 125  18h00: thứ 2, thứ 5 24/09/2018 15/15 Chi Tiết
EPI 126  19h30: thứ 4, thứ 6 24/10/2018 9/15 Chi Tiết

Lớp Học

Khai Giảng

Sĩ Số

Ưu Đãi

ENC134  28/08/2018 ( T3 ) 15/15 Chi Tiết
ENC135  25/09/2018
Khai Giảng (T3 – 19h30 )
15/15 Chi Tiết
ENC136  23/10/2018
Khai Giảng (T3 – 19h30 )
9/15 Chi Tiết